Loading
post image

ATHENS DANCE SPORT OPEN 2017

Filio Karatza
Athens / Greece
24 - 26.03.2017

Couples / Entries  817 / 1676
Categories24 March, Friday25 March, Saturday26 March, Sunday
1st part1st part2th part1st part2th part
1 Professional (1) ST LA - 1
2 Amateur (over 16) Open to the World (41) LA - 34 ST - 8
3 Youth (under 21) Open to the World (11) ST - 3, LA - 10
4 Rising Stars Open to the World (24) LA - 24
5 Adults Athens Stars (16) ST - 2, LA - 14
6 Seniors (over 30) Open to the World (3) LA ST - 3
7 Seniors (over 40) Open to the World (3) LA ST - 3
8 Adults Close 3 dance (1) LA - 1 ST
9 Adults Open 3 dance (16) LA - 16 ST
10 Adults Ladies Close 3 dance (1) LA - 1
11 Youth (under 19) Open to the World (9) LA - 9
12 Youth Close 3 dance (2) LA - 2 ST
13 Youth Open 3 dance (6) LA - 6 ST
14 Youth LL Close 3 dance (2) LA - 2
15 Juniors (under 16) Open to the World (5) ST - 1, LA - 5
16 Juniors 2 Close 3 dance (5) ST - 2, LA - 4
17 Juniors 2 Open 3 dance (7) ST - 3, LA - 6
18 Juniors 2 LL Close 3 dance (5) LA - 5
19 Juniors (under 14) Open to the World (4) LA - 4 ST - 1
20 Juniors 1 Close 3 dance (4) ST, LA - 4
21 Juniors 1 Open 3 dance ST, LA
22 Juniors 1 LL Close 3 dance (6) LA - 6
23 Juveniles 2 ST, LA
24 Juveniles 2 Close 3 dance (6) ST, LA - 6
25 Juveniles 2 Open 3 dance (4) ST, LA - 4
26 Juveniles 2 LL Close 3 dance (8) LA - 8
27 Juveniles 1 ST, LA
28 Juveniles 1 Close 3 dance ST, LA
29 Juveniles 1 Open 3 dance ST, LA
30 Juveniles 1 LL Close 3 dance (4) LA - 4
31 Adults One dance (30) Ch - 17, Ru - 20, Sa - 1, J, Bachata, Salsa - 3 Arg.Tango - 4
32 Adults Close One dance (2) Ch - 2, Ru - 2, Sa, J
33 Youth One dance Ch, Ru, Sa, J
34 Youth Close One dance Ch, Ru, Sa
35 Youth LL One dance (3) Sa - 3, Ru - 2, Ch - 2, Pd, J - 2
36 Juniors 2 One dance (5) Ch - 1, Ru - 2, Sa, J, Ta - 1, SW - 2, Q - 2, F - 1
37 Juniors 2 Close One dance (2) Ch - 2, Ru - 1, Sa - 2, J - 1
38 Juniors 2 LL One dance (11) Sa - 11, Ru - 1, Ch - 1, Pd, J - 1
39 Juniors 1 One dance (1) Ch, Ru, Sa, J, Ta, SW - 1, Q - 1, F
40 Juniors 1 Close One dance (3) Ch - 3, Ru - 3, Sa - 1, J - 1
41 Juveniles 2 One dance (4) Ch - 2, Ru - 1, Sa - 1, J - 2, Ta, SW - 1, Q, F
42 Juveniles 1 One dance (4) Ch - 3, Ru - 4, Sa - 1, J - 1, Ta - 1, SW - 1, Q - 1, F
43 Pro-Am Single dance (19) Bachata - 2, Ch - 8, Ru - 11, Sa, Salsa - 1
44 Pro-Am Close Single dance (7) Ch - 5, Ru - 5, Sa - 1
45 Pro-Am 5D (4) ST - 3, LA - 2
46 Pro-Am Close 3D (18-35 years) (1) LA - 1
47 Pro-Am Close 5D (18-35 years) LA
48 Pro-Am Close 5D (35-50 years) (2) LA - 2
49 Pro-Am Adults 1D (1) SW, Ta, Arg.Tango - 1
50 Pro-Am Adults 3D (2) ST, LA - 2
51 Pro-Am Youth 3 dance (1) ST, LA - 1
52 Pro-Am Juniors 3 dance (2) ST, LA - 2
53 Pro-Am Juveniles 3 dance ST, LA
54 Adults Solo (42) Oriental - 16, Hip-Hop - 5, BreakDance, Zeimpekikos - 3, Sychrono - 9, Musical Theater Ch - 12, Ru - 17, Sa - 7, J - 5, Pd - 2, SW, Ta, Q, F, Salsa - 1, Bachata
55 Youth Solo (68) Ch - 31, Ru - 29, Sa - 21, J - 26, Pd - 5, SW, Ta, Q, F, Salsa, Bachata Oriental - 15, Hip-Hop - 19, BreakDance - 7, Zeimpekikos, Sychrono - 10, Musical Theater
56 Juniors 2 Solo (72) Ch - 38, Ru - 40, Sa - 23, J - 24, Pd - 4, SW - 3, Ta - 3, Q - 3, F - 2, Salsa Oriental - 23, Hip-Hop - 18, Musical Theater
57 Juniors 1 Solo (76) Ch - 46, Ru - 41, Sa - 35, J - 38, Pd - 9, SW - 4, Ta, Q - 2, F, Salsa Oriental - 13, Hip-Hop - 23, Musical Theater
58 Juniors Solo (36) Bachata BreakDance - 6, Zeimpekikos - 13, Sychrono - 18
59 Juveniles 2 Solo (62) Ch - 40, Ru - 38, Sa - 25, J - 26, Pd, SW - 3, Ta - 2, Q - 2, F, Salsa Oriental - 18, Hip-Hop - 17, Musical Theater
60 Juveniles 1 Solo (49) Ch - 33, Ru - 29, Sa - 16, J - 20, Pd, SW - 5, Ta - 2, Q - 2, F, Salsa Oriental - 13, Hip-Hop - 10, Musical Theater - 1
61 Juveniles Solo (22) Bachata - 5 BreakDance - 9, Zeimpekikos - 7, Sychrono - 4
62 Professional Solo (10) Oriental - 10
63 Seniors Solo (1) Oriental - 1
64 Adults St-St One dance (6) Ch - 4, Ru - 5, J
65 Adults Close St-St One dance Ru
66 Adults Duo (6) Oriental - 3, Musical Theater, Sychrono - 3
67 Youth Duo Oriental, Musical Theater, Sychrono
68 Juniors 2 Duo Musical Theater
69 Juniors 1 DUo Musical Theater
70 Juniors Duo (3) Oriental - 3, Sychrono
71 Juveniles 2 Duo Musical Theater
72 Juveniles 1 Duo (1) Musical Theater - 1
73 Juveniles Duo (1) Oriental - 1, Sychrono
74 All Ladies Adults (22) LA - 22
75 All Ladies Youth (11) LA - 11
76 All Ladies Juniors 2 (7) LA - 8
77 All Ladies Juniors 1 (13) LA - 14
78 All Ladies Juveniles 2 (12) LA - 12
79 All Ladies Juveniles 1 (7) LA - 7
80 Adults Group (24) Musical Theater - 4, Modern, Sychrono - 6, Oriental - 6, Hip-Hop - 7, BreakDance, Chasapikos - 1
81 Youth Group (19) Musical Theater - 1, Modern - 1, Sychrono - 5, Oriental - 3, Hip-Hop - 9, BreakDance, Chasapikos
82 Juniors Group (11) Modern - 1, Sychrono - 4, BreakDance, Chasapikos - 6
83 Juniors 2 Group (12) Musical Theater, Oriental - 3, Hip-Hop - 9
84 Juniors 1 Group (6) Musical Theater, Oriental - 2, Hip-Hop - 4
85 Juveniles Group (2) Modern - 2, Sychrono, BreakDance, Chasapikos
86 Juveniles 2 Group (6) Musical Theater - 1, Oriental - 2, Hip-Hop - 3
87 Juveniles 1 Group (1) Musical Theater - 1, Oriental, Hip-Hop
88 Group Salsa Rueda
89 Formation ST, LA
90 Pro-Am Adult Open Latin 3D LA
91 Pro-Am Adult Closed Silver Latin 5D (1) LA - 1
92 Pro-Am Juveniles 2 Closed Bronze Latin 3D (3) LA - 3
93 Pro-Am Juveniles 2 Closed Bronze Latin 5D (3) LA - 3
94 Pro-Am Adult (35-50) Closed Silver Latin 5D LA
95 Pro-Am Adult (50-65) Closed Silver American Smooth 4D Am.Smooth
96 Pro-Am Adult (66-75) Closed Bronze American Rhythm 3D Amer.Rhythm
97 Pro-Am Adult Closed Bronze Latin 3D LA
98 Pro-Am Adult Closed Silver Latin 3D LA
99 Pro-Am Juniors 2 Open Latin 5D LA
100 Pro-Am Juveniles 2 Closed Silver Latin 5D LA
101 Pro-Am Juveniles 1 Close 1D (4) Ru - 4, Ch - 4, Sa - 1, Pd - 1, J, SW, Ta, F, Q, Arg.Tango
102 Pro-Am Juveniles 1 Open 1D Ru, Ch, Sa, Pd, J, SW, Ta, F, Q, Arg.Tango
103 Pro-Am Juveniles 2 Close 1D (3) Ru - 3, Ch - 3, Sa, Pd, J - 1, SW, Ta, F, Q, Arg.Tango
104 Pro-Am Juveniles 2 Open 1D (1) Ru - 1, Ch, Sa, Pd, J, SW, Ta, F, Q, Arg.Tango
105 Pro-Am Juniors 1 Close 1D (1) Ru - 1, Ch - 1, Sa, Pd, J, SW, Ta, F, Q, Arg.Tango
106 Pro-Am Juniors 1 Open 1D (1) Ru - 1, Ch - 1, Sa, Pd, J, SW, Ta, F, Q, Arg.Tango
107 Pro-Am Juniors 2 Close 1D (4) Ru - 3, Ch - 2, Sa - 1, Pd - 1, J - 2, SW, Ta, F, Q, Arg.Tango
108 Pro-Am Juniors 2 Open 1D (2) Ru - 1, Ch, Sa - 1, Pd, J, SW, Ta, F, Q, Arg.Tango
109 Pro-Am Juveniles 2 Smooth Bronze Am.Style (1) SW, Ta - 1, F, VW
110 Pro-Am Juniors 2 Smooth Bronze Am.Style (2) Ta - 2
111 Pro-Am Youth Smooth Bronze Am.Style (6) SW - 2, Ta - 3, F - 2
112 Pro-Am Adult Smooth Bronze Am.Style (1) Ta - 1
113 Pro-Am Adult Smooth Silver Am.Style SW, Ta, F, VW
114 Pro-Am Seniors Smooth Bronze Am.Style (1) Ta - 1
115 Pro-Am Seniors Smooth Silver Am.Style (1) SW - 1, Ta - 1, F - 1, VW
116 Pro-Am Juveniles 1 Rhythm Bronze Am.Style (6) Ru - 2, Ch - 4, Mambo - 2, Sa, W.C.Swing - 1, E.C.Swing - 1, Bolero - 1
117 Pro-Am Juveniles 2 Rhythm Bronze Am.Style (3) Ru - 2, Ch - 2
118 Pro-Am Juniors 1 Rhythm Bronze Am.Style (5) Ru - 3, Ch - 2, Mambo - 2, E.C.Swing - 2
119 Pro-Am Juniors 2 Rhythm Bronze Am.Style (6) Ru - 3, Ch - 3, E.C.Swing - 3, Sa - 2, Mambo - 2, Merengue - 2
120 Pro-Am Youth Rhythm Bronze Am.Style (6) Ru - 2, Ch - 2, Mambo - 2, Sa - 2, E.C.Swing - 2, Bolero - 1, Merengue
121 Pro-Am Adult Rhythm Bronze Am.Style (3) Ru - 2, Ch - 2, Mambo - 1, E.C.Swing - 1
122 Pro-Am Seniors Rhythm Bronze Am.Style (4) Ru - 3, Ch - 2, W.C.Swing - 1, E.C.Swing - 1, Bolero - 1
123 Pro-Am Adult Rhythm Silver Am.Style Mambo, Sa, SW, Ta, F
124 Pro-Am Seniors Rhythm Silver Am.Style (3) Ch - 1, Mambo - 1, Sa - 2, Ru, E.C.Swing
125 American One Dance Open (4) Ru - 2, Ch - 2, SW - 1, Ta - 1
Total by section563256247416194
Couples / Entries  817 / 1676
JudgesCity / Country
Agrafioti Dimitra ATHENS ANOIXI
Alessio Tattoli Italy
Alexey Belvaev Russia
Alexey Belyaev Russia
Alison Fulham England
Anna Sazhina Nikaia
Archaia Ekaterine Tbilisi
Argenton Caterina Italy
BRANTITSAS PANAGIOTIS PIRAEUS
Caterina Arzenton Nikaia
CHRISTODOULOU KOSTAS KERATSINI
Coran Nordin England
Cosmo Tattoli Italy
Despoina Nhsidou Greece
DESPOINA NHSIDOU Greece
Dimitrov Mitko ILIOUPOLI
EFI KERAMARI Athens
Fabio Ferrari Italy
Foster Chuck. Athens
Gaetano Sendina Italy
Gaetano Sentina Arzebaijan
Goran Nordin England
KALAITZIDI MARIA Athens
Koskina Sia Athens
Kostopoulos Giogos. Athens
KYRIAKOPOULOU MARIA HALANDRI
Lizi Mor holon
Luca Grimaldi Italy
Mamyan Marianna Yerevan
Marek Sienkiewicz Poland
Maria Papadopoulou Greece
Maria Sfakianachi Greece
Michela Cerea Italy
Mitko Dimitrov Greece
Moutafidou Sofia peristeri
Mpartzoca Zefi ATHENS ANOIXI
Nomikou Vanessa Athens
Pamela McGill England
Pantazi Giculi HALANDRI
Pelagia Kaliva Athens
Pwlagia Kaliva Greece
RAPTI GEORGIA TINOS
Razhnovskaya Natalia Athens
Sandra Gavala Greece
Sandro De Giuli Italy
Semionova Oxana Chisinau
Sfakianaki Dimitra Athens
SFAKIANAKI MARIA HALANDRI
Simeonidou Ioanna Greece
Simona Fancello Italy
Skafida Maria kalamata
SPANOU GIANNA peristeri
Tamara Belyaeva Russia
Victor Gogoli Moldova
Vladimir Morochko Greece
Zuzanna Mlodovska Acharnai
ClubCity / CountryPairs / ParticipationConfirmed
Duente BabkinaAcharnai / Greece102/320 100/318
MOROCHKO DANCE GROUPAcharnai / Greece1/1 1/1
LET'S DANCE BY STEVEN KELLYAGIA PARASKEVI / Greece4/6 4/6
Alexander's Dance StudioARGIROUPOLI / Greece5/25 5/25
arte latina dance studioAthens / Greece17/34 16/30
ARTHUR MURRAY DANCE STUDIO BY SANDRA GAVALAAthens / Greece6/6 6/6
BAILAR CON MARIAAthens / Greece1/1 1/1
Ballare Dance StudioAthens / Greece14/18 13/16
danceMeAthens / Greece1/1 1/1
dancing queenAthens / Greece2/5 2/5
Elias LadasAthens / Greece12/18 11/17
FREDS AMERICAN DANCE CENTERAthens / Greece1/1 1/1
Grivas Dance ClubAthens / Greece1/1 1/1
helen'sAthens / Greece1/1 0/0
hot stepsAthens / Greece2/4 2/4
IDCAthens / Greece1/1 1/1
IDTA GREEK AREAAthens / Greece1/1 1/1
ILIAN'S DANCE STUDIOAthens / Greece3/6 2/5
IRIDA KARAGIANNIAthens / Greece2/3 1/2
KINISIS 21Athens / Greece1/1 1/1
Lily Kely Dance StudioAthens / Greece9/14 9/14
Lofos EdisonAthens / Greece1/1 1/1
Lukianov Dancesport ClubAthens / Greece1/1 1/1
MAGIC STEPAthens / Greece10/29 8/22
MarieClaire-DanceStudioAthens / Greece1/2 1/2
noneAthens / Greece9/13 7/9
PANANAKAKIS DANCE TEAMAthens / Greece1/1 1/1
PAOLA SHOW DANCEAthens / Greece7/9 7/8
PMTP By Sia KoskinaAthens / Greece11/11 11/11
POLITISTIKOS SYLLOGOS KRIONERIOYAthens / Greece2/2 2/2
RISING STARS DANCE ACADEMYAthens / Greece4/5 4/5
ROSE KARRA AG.ANARGIRIAthens / Greece73/189 71/180
ROSE KARRA GLIFADAAthens / Greece16/32 16/32
ROSE KARRA KORYDALLOSAthens / Greece17/26 16/24
ROSE KARRA N.FILADELFIAAthens / Greece50/101 48/97
ROSE KARRA PERISTERIAthens / Greece18/25 18/24
ROSE KARRA PETROUPOLIAthens / Greece31/67 27/53
ROSE KARRA PL.ATTIKISAthens / Greece76/159 76/159
Smirnova Sport Dance AcademyAthens / Greece2/8 2/8
Star DanceAthens / Greece1/2 1/2
THE DANCE IDOLS CLUBAthens / Greece7/7 7/7
V Dance PalladiumAthens / Greece10/17 10/17
CleoChalkida / Greece1/1 0/0
DANCE STAGE DIMITRA AGRAFIOTIChalkida / Greece6/6 6/6
Health & beauty fitnessChalkida / Greece8/8 7/7
studio artChalkida / Greece2/3 0/0
PhoenixChisinau / Moldova24/118 24/118
DANCE ARTDAFNI / Greece1/1 1/1
DancePlanetDusseldorf / Germany1/1 1/1
Baile LatinoGALATSI / Greece2/2 2/2
BALLETO DANCE STUDIOGERAKAS / Greece1/1 1/1
IOANNA SYMEONIDOU DANCE STUDIOGERAKAS / Greece9/9 7/7
LILLIUM DANCE SCHOOLHAIDARI / Greece4/4 4/4
IN CHORUSHALANDRI / Greece32/57 32/57
isradanceholon / Israel1/4 1/4
NONEILIOUPOLI / Greece1/1 1/1
Vive Bailandokalamata / Greece17/27 17/27
dancerKallithea / Greece2/10 2/10
Just DanceKallithea / Greece1/2 1/2
SYLLOGOS XORODIASTASIKARISTOS / Greece23/33 22/31
REINA DANCE CENTERKERATSINI / Greece3/3 3/3
Eurodance studios CorfuKerkyra / Greece8/18 6/12
KALLITEHNIKO ERGASTIRI "EKFRASI"KIATO / Greece22/27 21/25
Politistiki Enosi Neas KifisiasKifisia / Greece4/4 3/3
XORORAMAKOROPI / Greece1/1 1/1
Art of dancelarisa / Greece1/3 1/3
Tiny DancerLeros / Greece1/1 1/1
ENRYTHME DANCE TEAMLIKOVRISI / Greece1/1 1/1
XORODIASTASIMarousi / Greece1/2 0/0
New generation danceNea Erythraia / Greece1/2 1/2
BurlesqueNea Ionia / Greece1/3 1/3
JS Dance SchoolNeo Psihiko / Greece1/1 1/1
BEYOND DANCE CENTERNicosia / Cyprus23/36 23/36
Boogaloo Dance CompanyNikaia / Greece6/6 6/6
No clubNo city Greece / Greece1/1 1/1
SYLLOGOS AULIDOSNo city Greece / Greece5/5 5/5
Smirnova Sport Dance AcademyNo city Portugal / Portugal1/1 1/1
NONENo city Sweden / Sweden1/1 1/1
Dance club GrivasPatra / Greece1/2 0/0
Keep DancingPatra / Greece8/8 8/8
Dance Club Nikaiaperisteri / Greece1/2 0/0
DANCE GRIVAS CLUBperisteri / Greece4/8 4/8
Instep dance studioperisteri / Greece12/12 12/12
ROSE KARRA PETRALONAPETRALONA -ATHENS / Greece3/3 3/3
Eva Dance AcademyPetroupoli / Greece14/14 14/14
ANGEL DANCESPORT ACADEMYPIRAEUS / Greece12/17 12/17
BAILANDO FUERTERETHIMNO / Greece4/13 4/13
no clubSALAMIS / Greece1/1 1/1
SXOLI XOROU TINAS BEGNISALAMIS / Greece1/3 1/2
FREEDOM DANCESANTORINI FIRA / Greece4/4 4/4
Elit-DanceTbilisi / Georgia7/22 7/22
Royal Dance AcademyThessaloniki / Greece5/6 5/6
THE HOUSE OF e.t.a DANCETINOS / Greece10/11 10/11
CastanetYerevan / Armenia12/50 12/50
LileyaЧеркаси / Ukraine1/1 0/0